KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
ZLÍNSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Pod Drdolem

Vstavač bledý v PP Pod Drdolem (2.5.2002)
Vstavač bledý v PP Pod Drdolem (2.5.2002)
Základní údaje: Přírodní památka Pod Drdolem je tvořena úzkým pásem louky a lesa v délce asi 125 m, orientovaným ve směru východ-západ. Leží v nadmořské výšce 435-440 m po pravé straně cesty na vrch Drdol (kóta 540 m) ve Vizovických vrších, asi 4 km jihovýchodně od centra obce Želechovice nad Dřevnicí. Katastrální území Želechovice n. Dřevnicí. Vyhlášeno v roce 1972, celková výměra 0,40 ha.
Motiv ochrany: Bohatá populace silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens), který se v okolí Zlína vyskytuje jen na několika lokalitách. PP Pod Drdolem je jeho nejbohatším nalezištěm, kde se v poslední době rozšířil jak do části obhospodařované louky na severní straně lokality, tak i do přilehlého okraje lesa na jižní straně. Proto bylo v roce 1994 chráněné území rozšířeno na současnou výměru.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen paleogenními horninami vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých jílovců nad drobovými glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kyselá kambizem, ojediněle pseudoglejová kambizem.

Botanika: Z dalších zvláště chráněných druhů rostlin zde ojediněle roste vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera) a nalezen byl i vemeníček zelený (Coeloglossum viride), považovaný za kriticky ohrožený. V lesní části území se vyskytuje poměrně hojně lilie zlatohlavá (Lilium martagon), zařazená mezi ohrožené druhy květeny ČR a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Floristická skladba v lesní části území je charakterizována druhy světlých listnatých lesů blízkých karpatské dubohabřině, v nichž se uplatňuje především jarní aspekt. Z dřevin je zastoupen zejména dub zimní (Quercus petraea) a buk lesní (Fagus sylvatica), dále lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Z bylin je to např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), orsej jarní (Ficaria verna), hrachor jarní (Lathyrus vernus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), árón východní (Arum cylindraceum) aj.

V luční části se nacházejí druhy polokulturních a kulturních luk a pastvin, jako je zběhovec plazivý (Ajuga reptans), řebříček obecný (Achillea millefolium), kyseláč luční (Acetosa pratensis), svízel syřišťový (Galium verum), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), chrpina luční (Jacea pratensis), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), cizopasná záraza (Orobachne sp.), z trav psárka luční (Alopecurus pratensis), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatium), kostřavice větevnatá (Bromopsis ramosa), srha laločnatá (Dactylis glomerata), jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice obecná (Poa trivialis), lipnice luční (Poa pratensis) a další.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Území je refugiem četných druhů hmyzu, zejména motýlů. Byli zde pozorováni např. babočka bílé C (Polygonia c-album), babočka bodláková (Vanessa cardui), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), ohniváček celíkový (Heodes virgaureae), okáč pýrový (Pararge aegeria), vzácnější ostruháček jilmový (Satyrium w-album), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) aj.

Lesnictví: Menší část rezervace se nachází na okraji listnatého lesa s převahou dubu zimního (Quercus petraea) a buku lesního (Fagus sylvatica), který je svou skladbou blízký karpatské dubohabřině.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Péče o chráněné území spočívá především v pravidelném kosení lučního porostu a odstraňování náletových dřevin. Hranice rezervace jsou na louce vyznačeny tyčovým značením, aby nedocházelo k poškozování porostů těžkou zemědělskou technikou ze sousední intenzívně obhospodařované louky. Území je také nepříznivě ovlivňováno expanzí kulturních druhů trav.
Tesařík páskovaný (Rhagium mordax)
Tesařík páskovaný (Rhagium mordax)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 08:00 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba